60314

انواع توابع در اکسل

تابع  SUM                                                                                          

 شکل تابع                 (محدوده)=SUM       

شرح تابع :

این تابع پارامترهای موجود (محدود ‏ه های موجود )رابایکدیگر جمع میکند

مثال:                                  =Sum(C10:C231)    این فرمول مجموعه‏ای از سلولهای  C10تا  C231رابا یکدیگر جمع میکند .

 

محدوده C10 تا C231 محدوده‏ای از آدرسها می باشد که با علامت (:) مشخص شده است .


تابع AVERAGE       

شکل تابع (محدوده)=Average

شرح تابع :

میانگین دادههای موجود در محدوده را محاسبه میکند .

مثال:   (=Average(F5:G11  میانگین سلولهای  F5تا  G11را محاسبه میکند .

 

 

تابع MAX

شکل تابع :(محدوده)=MAX

شرح تابع : بیشترین مقدار محدوده را باز می گرداند.

 

تابع MIN

شکل تابع :(محدوده)=MIN

شرح تابع :

کوچکترین مقدار محدوده را باز می گرداند .

 

تابع MEDIAN

شکل تابع :(محدوده)=MEDIAN

شرح تابع :

میانه محدوده را نمایش میدهد .

 

تابع MODE

شکل تابع (محدوده)=MODE

شرح تابع :

داده با بیشترین فراوانی را در محدوده نمایش میدهد .

مثال: فرمولی را بنویسید که  اگر کاربر درسلول (K4) کلمه  TEST1را نوشت معدل  TEST1و اگر  TEST2 معدل  TEST2را محاسبه کند.

 

تابع IF

شکل تابع ( ;T ;Fشرط)=IF

شرح تابع :

 IFیک تابع شرطی ومنطقی است و ابتدا  شرط راچک کرده اگرشرط صحیح باشد عملیات  Tانجام می‏پذیرد واگر شرط نادرست باشد عملیات F .

مثال: اگر مقدار درسلول  A1بزرگتر یامساوی با 10باشد کلمه WINودرغیر این صورت کلمه  FILLدر سلوD3 چاپ کنید :

=IF(A1>=10;"WIN";"FILL"’)

این فرمول درسلول D3 نوشته میشود.

مثال:اگر در سلول A10کلمه TEST1 نوشته شود در  A11میانگین  TEST1نمایش داده شود  :                                                                                                  

= IF (A10=B1;AVERAGE(B2:B6);0)                                        

 

مثال :اگردرسلول  A10کلمه  TEST1نوشته شود میانگین TEST1 در  A11  نشان داده شود .

اگردرسلول  A10کلمه  TEST2نوشته شود میانگین  TEST2در A11  نشان داده شود .

اگردرسلول A10 کلمه TEST3 نوشته شود میانگین  TEST3در A11  نشان داده شود .

 

 =IF(A10=B1;AAVERAGE(B2:B6);IF(A10=C1;AVERAGE(C2:C6);IF(A10=D1;AVERAGE(D2:D6);0)))

 

توابع   AND و OR

تابع  ANDوOR دوتابع منطقی می باشند که خروجی آنها همیشه دو حالت درست یانادرست میباشد .

 

تابع AND

شکل تابع (شرط1و2)=AND

شرح تابع :این تابع حد‏اقل دوشرط1و2رابرسی میکند واگر هر دو صحیح باشند جواب صحیح را نمایش می‏دهدواگر حتی یکی ازشرطها نادرست باشد جواب نادرست

مثال3:اگر میانگین  TEST1و TEST2هردو از12بیشتر  کلمه  GOODرا درB11 چاپ کند ودر غیر این صورت  کلمه     . BAD

=IF(AND(AVERAGE(B2:B6)>12;AVERAGE(C2:C6)>12);’GOOD’;’BAD’)

 

تابع OR

شکل تابع (شرط1و2)=OR

شرح تابع :

این تابع حد‏اقل دوشرط رابرسی کرده واگر دوشرط نادرست باشند ،نادرست را نمایش می دهد اگر حتی یکی از شرطها صحیح باشد خروجی تابع صحیح است .

مثال: اگر حد‏اقل میانگین یکی از سه آزمون از 17بیشتر باشد کلمه GOODودر غیر این صورت BAD

=IF(OR(AVERAGE(B2:B6)>17;AVERAGE(C2:C6)>17);AVERAGE(D2:D6)>17);’GOOD’;’BAD’)

 

تابع COUNT

شکل تابع (محدوده )=COUNT

شرح تابع :

تعداد اعداد موجود در محدوده را نمایش می‏دهد (سلولهای را که شامل اعداد )

مثال:

=COUNT(B2:B12)

 

تابع COUNTA

شکل تابع (محدوده )=COUNA

شرح تابع :

سلولهای شامل اعداد ومتن را شمارش میکند .

 

تابع NOW

شکل تابع ()=NOW

شرح تابع :

 

 • تاریخ وساعت جاری نمایش میدهد .
 • تابع NOW
 • شکل تابع ()=NOW
 • شرح تابع :
 • تاریخ وساعت جاری نمایش میدهد .
 •  
 •  
 • تابع TODAY
 • شکل تابع ()=TODAY
 • شرح تابع :
 • تاریخ جاری نمایش میدهد
 •  
 •  
 • تابع HOUR
 • شکل تابع (پارامتر زمان )=HOUR
 • شرح تابع :
 • این تابع پارامتر زمان را دریافت کرده وساعت آن را بعنوان خروجی نمایش میدهد
 •  
 •  
 • تابع YEAR
 • شکل تابع (تاریخ)=YEAR
 • شرح تابع :
 • سال را از تاریخ جدا کرده ونمایش میدهد
 •  
 •  
 • تابع ABS
 • شکل تابع (عدد)=ABS
 • شرح تابع :
 • این تابع قدر مطلق عددمورد نظر را نمایش میدهد (بدون علامت)
 • مثال:
 • =(ABS(-9.5)      که حاصل این فرمول عدد 9.5 است .
 •  
 •  
 • تابع POWER
 • شکل تابع =POWER(A,B)
 • شرح تابع :
 • این تابع عدد A را به توان Bمی‏رساند .
 •  
 •  
 • تابع SQRT
 • شکل تابع =SQRT(A)
 • شرح تابع :
 • جذر یا ریشه دوم عددمثبت Aرا نمایش می‏دهد  .
 •  
 •  
 • تابع PI
 • شکل تابع =PI()
 • شرح تابع :
 • این تابع عدد پی  را نمایش می‏دهد .
 • مثال : اگر دایره‏ای به شعاع 7.3 داشته باشیم مساحت دایره چقدر است ؟  ( مساحت دایره شعاع به توان 2 درعدد پی ) .
 • =PI()*POWER(7.3;2)
 •  
 •  
 • تابع MOD
 • شکل تابع =MOD(A,B)
 • شرح تابع :
 • باقیمانده تقسیم عدد A بر  Bرا نمایش میدهد .
 •  
 •  
 •  
 • تابع RADIANS
 • شکل تابع (زاویه )=RADIANS
 • شرح تابع :
 • تبدیل زاویه مورد نظر از رادیان به درجه
 • مثال:
 • =SIN(RADIANS(90))
 •  
 •  
 • تابع SIN
 • شکل تابع (زاویه )=SIN
 • شرح تابع :
 • این تابع SINزاویه مورد نظر را نمایش میدهد .
 •  
 • تابع LEN
 • شکل تابع :(عبارت)=LEN
 • شرح تابع :
 • تعداد کارکترهای یک سلول یا عبارت را می‏شمارد  .
 •  
 • تابع UPPER
 • شکل تابع =UPPER(A1)
 • شرح تابع :
 • خروجی حرف بزرگ (عبارت را تما‏ما با حرف بزرگ نمایش میدهد )
 •  
 •  
 • تابع LOWER
 • شکل تابع =LOWER(A1)
 • شرح تابع :
 • خروجی حرف کوچک
 •  
 •  
 • تابع COUNTIF
 • شکل تابع (شرط;محدوده)=COUNTIF
 • شرح تابع :
 • این تابع محدوده مورد نظر را با شرط گروه وتعداد سلولهایی را که با شرط مطابقت دارند نمایش میدهد
 • مثال:
 • =COUNTIF(A1:G10,">30")
 •  
 •  
 • تابع SUMIF
 • شکل تابع (محدوده جمع;شرط;محدوده شرط)=SUMIF
 • شرح تابع :
 • این تابع دارای سه پارامتر است شرط را در محدوده شرط کنترل کرده واگر شرط صحیح موجود در محدوده جمع سلول متناظررا جمع می‏کند این عملیات تا انتها‏ی لیست خود کار انجام میشود .
 •  
 •  این توابع را میتوان از طریق INSERT FUNCTION  از منوی INSERT
 • استفاده کرد .
 • نوشته شده در شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 11:49 توسط sajad|


  آخرين مطالب
  » انواع توابع در اکسل
  » انواع نمودار‏ها در اكسل
  » تفاوت HUB با HUB Switch
  » تعداد سطرو ستون در یک صفحه excel
  » معرفی انواع كابل های شبكه و نحوه ساخت كابل straight و cross over به صورت تصویری
  » کاربردهای کابل کراس
  » ایران در انتظار 2 نسل جدیدموبایل
  » سرعت رایانه‌های‌خانگی 20 برابر می شود
  » ارسال SMS بدون نیاز به گوشی تلفن!
  » نخستین رتبه‌بندی رسمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور
  Design By : Pars Skin